Životopis Ladislav MusílekLadislav Musílek - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Ladislav Musílek

Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. - životopis
prorektor ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost

Profesor Ladislav Musílek absolvoval ČVUT - Fakultu technické a jaderné fyziky, zaměření dozimetrie a aplikace ionizujícího záření v roce 1968. Habilitoval se v roce 1983, profesorem v oboru Experimentální fyzika jmenován roce 1996.

V letech 1968 ? 1971 pracoval jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu přístrojů jaderné techniky TESLA. Od roku 1971 přešel na ČVUT ? Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, katedru dozimetrie a  aplikace ionizujícího záření. Od roku 1990 byl proděkanem, v období 1994 ? 2000 děkanem FJFI. Od roku 2000 je prorektorem ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost a věnuje se rovněž spolupráci vysokých škol s průmyslem, inovacím a transferu technologií.

V pedagogické i vědecké oblasti se zabývá experimentální a užitou jadernou fyzikou. Podílel se na koncepci bakalářského zaměření Radiační ochrana a životní prostředí a inženýrského zaměření Radiační fyzika v medicíně (v současnosti Radiologická fyzika). Od roku 1996 inicioval při katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI vybudování laboratoře pro výzkum exaktních metod při studiu památek, jejímž cílem je využití fyzikálních měření, zejména ionizujícího záření, v archeologii a dějinách umění. V této souvislosti navázal  spolupráci s Národním památkovým ústavem Praha a dalšími českými i zahraničními pracovišti v oblasti dějin umění a památkové péče. Je autorem nebo spoluautorem 2 knih, 5 samostatných kapitol v knihách, 6 skript, více než 150 článků v mezinárodních a českých časopisech a referátů na mezinárodních a  národních konferencích. Podílel se na organizaci řady mezinárodních konferencí, mimo jiné byl hlavním organizátorem 8th International Symposium on Radiation Physics, Praha 2000 a spolueditorem Proceedings tohoto symposia v časopise Nuclear Instruments and Methods.

Je vicepresidentem International Radiation Physics Society (IRPS) pro země střední a východní Evropy. V letech 2000 ? 2003 byl členem EAG Fission v části EURATOM 5. rámcového programu EU, od r. 2006 byl jmenován do Consultative Committee Euratom-Fission 7. RP EU.