Životopis Jiří WitzanyJiří Witzany - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Jiří Witzany

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - životopis
emeritní rektor ČVUT,
vedoucí katedry Konstrukce pozemních staveb


Profesor Jiří Witzany absolvoval ČVUT Fakultu stavební v roce 1963. Habilitoval se v roce 1989, profesorem v oboru Teorie a konstrukce pozemních staveb jmenován v roce 1993.

V roce 1989 zvolen děkanem ČVUT Fakulty stavební v Praze. Tuto funkci vykonával po tři funkční období do roku 1997. Od roku 1999 zastával funkci vedoucího katedry Konstrukční fyzika budov a od roku 1992 dosud je vedoucím katedry Konstrukce pozemních staveb. V roce 1999 byl zvolen rektorem ČVUT, opětovně v roce 2002 a funkci vykonával do roku 2006. Po dobu čtyř let působil ve funkci místopředsedy České konference rektorů. Od roku 2000 je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, opětovně byl zvolen v kategorii významných domácích a zahraničních vědců na období 2006-2010. Je členem Klubu česká hlava, členem několika Vědeckých rad a členem redakčních rad odborných časopisů (včetně zahraničního). Působil v dozorčí radě grantové agentury Akademie věd ČR, v Poradním týmu ministryně školství ČR a dalších. Byl předsedou a členem vědeckých rad řady domácích a mezinárodních konferencí a symposií. Je členem Rady vlády pro lidské zdroje, členem Správní rady Nadace M., J., a Z. Hlávkových a dozorčí rady Stavby silnic a železnic.

Jeho publikační činnost zahrnuje 8 monografií a více než 130 odborných a vědeckých prací uveřejněných v časopisech a sbornících domácích a mezinárodních konferencí. Je autorem a spoluautorem 17 vysokoškolských učebních textů. Získal 16 autorských osvědčení a 2 užitné vzory. Je autorem 8 experimentálních staveb a konstrukcí. Prof. Witzany provedl mj. rozsáhlý teoretický a experimentální výzkum styků nosných prefabrikovaných konstrukcí, zabývá se problematikou statické a reziduální statické bezpečnosti prefabrikovaných stěnových konstrukcí, spolehlivostí stavebních konstrukcí, degradačních procesů a vlivu nesilových účinků na fyzikálně mechanické vlastnosti materiálů a konstrukcí. Od roku 1990 byl vedoucím řešitelem 48 oponovaných výzkumných zpráv, nositelem 4 interních grantů, grantu TEMPUS, nositel a vedoucí řešitel grantu MPO ČR, nositelem a řešitelem 3 grantů Grantové agentury ČR a 2 výzkumných záměrů.

Ocenění: GRAND PRIX na veletrhu FOR ARCH 1999 za návrh lehké ocelové konstrukce pro střešní nástavby panelových objektů, jmenován „Významnou osobností v oboru sanací betonových konstrukcí“ (2003)