Životopis Zdeněk BittnarZdeněk Bittnar - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Zdeněk Bittnar

Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - životopis
děkan Stavební fakulty a vedoucí Katedry mechaniky ČVUT FSt

Profesor Zdeněk Bittnar absolvoval ČVUT FSt v roce 1966. Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1990, profesorem v oboru Stavební mechanika jmenován v roce 1992

Pracoval ve Stavbách silnic a železnic v Praze v projekci mostů a následně přešel do Kloknerova ústavu ČVUT, kde pracoval v oddělení dynamiky. Od roku 1997 do roku 2003 zastával funkci proděkana Stavební fakulty pro vědu a výzkum. Od roku 2003 je děkanem Stavební fakulty ČVUT.

Prof. Bittnar je odborníkem v oblastech dynamiky konstrukcí, numerických metod a matematických modelů přetváření a porušování kvazikřehkých materiálů. Byl řešitelem 3 projektu MPO, 3 projektů MŠMT, 5 projektů GAČR, 4 projektů EU, projektů KONTAKT s NSF, 1 projektu Barrande. V současné době řeší 2 projekty GAČR a 1 projekt MPO. V roce 1997 založil Centrum pro výzkum kvazikřehkých materiálů na Stavební fakultě. Po řadu let se zabývá problematikou chování železobetonových konstrukcí, a to především v souvislosti s konstrukcemi staveb civilní obrany a obálek jaderných reaktorů.

Výsledkem jeho vědecké a výzkumné činnosti jsou 3 monografie a více než 200 příspěvků v odborných časopisech a sbornících vědeckých konferencí (převážně zahraničních). Monografie „Numerical methods in structural mechanics“ vyšla v roce 1996 v USA a ve Velké Britanii. O odborné úrovni svědčí též přes 20 vyzvaných přednášek na univerzitách v USA a v Evropě a úspěšné vedení vědeckých aspirantů a doktorandů. Je členem redakční rady časopisu COMPUTERS and STRUCTURES a člen High Level Group of European Construction Technology Platform. Výsledky své vědecké činnosti uplatňuje rovněž ve dvou komisích RILEM.